Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan peruskurssi. Kurssiaika 27.9. – 29.9.2021, Helsinki

Kurssista on mahdollista saada kuljettajien ammattipätevyysmerkintä. Kurssista saa myös oikeuden lupaehtojen mukaisiin sillanvalvontoihin. Traficom laskuttaa 40€ alv 0% ja ammattipätevyyden kirjaamismaksua 10€ alv 0%.

Paikka:
Rahtarinkatu 1, 00980 Helsinki, 3 krs, luokkahuone 1
Hinta:
1170,40 €
Ajankohta:
maanantai 27.9.2021 08:00 - keskiviikko 29.9.2021 16:00
Järjestäjä:
Oy Porin Hanke Ab / Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oy
Yhteyshenkilö:
Hannu Kangas
Yhteystiedot:
Hannu 040 510 1508, email: hanke@nic.fi
Ruokailut:
aamukahvi + lounas + iltapäiväkahvi

Muita koulutuksia

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry
Takalankatu 3
15800 Lahti
sekli@sekli.fi
0400 490 445

2. Yhteyshenkilö

Hanna Sookari
Vanhainkodintie 49
28760 Pori

sekli@sekli.fi
0400 534 303

3. Rekisterin nimi

SEKLI ry jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11§ vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsentietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Ne jäsenet, jotka ovat halunneet tietojaan julkaistavaksi yhdistyksen sivuilla, ovat antaneet kirjallisen suostumuksen julkaisuun.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, liittymispäivä, ekl-kortin myöntämispäivä. Toiminta yhdistyksen toimielimissä. Jäsenen jäsenmaksutiedot ja jäsenlaji sekä mahdollisen yrityksen nimi. Lisäksi rekisteriin voidaan kerätä tietoja palvelun käytöstä evästeiden avulla (kts. kappale 6 Evästeet).

6. Evästeet

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.
Evästeiden avulla palvelun käytöstä kerätään mm. seuraavia tietoja:
• Palvelussa suoritetut toimet, kuten vierailut tietyllä sivulla
• Vierailun ajankohta, toistuvuus ja kesto
• Selaimen tyyppi ja käyttöjärjestelmä
• Laitteen tyyppi, kuten tietokone tai mobiililaite
• IP-osoite
• Istunnon aika ja kesto
• Näytön tarkkuus ja
• Käyttöjärjestelmä
• Yksilöllinen tunniste, kuten eväste- tai laite-ID
• Vuorovaikutus viestinnän kanssa, kuten se, onko asiakas klikannut hänelle lähetettyä sähköpostia
• Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen sekli@sekli.fi.

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenyyttä hakevan henkilön oma ilmoitus kirjallisesta liittymishakemuksesta.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Ei luovuteta.

10. Tietojen suojaus ja säilytysaika

10.1 ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot säilytetään kolmannen osapuolen (Selkotieto Oy, Nettijäseri) palvelimella. Tiedot on salattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Jäsenen erottua tiedot poistetaan. Tietoihin pääsee käsiksi vain yhdistyksen hallituksen valtuuttama henkilö tai henkilöt, jotka ovat yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden omaavia tai tehtävään nimitettyjä.

10.2 Manuaalinen aineisto

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Liittymishakemukset ja suostumusilmoitukset säilytetään arkistoituina lukitussa tilassa. Jäsenen erottua tiedot tuhoaan.

10.3 Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan, kuin jäsenyys on voimassa. Tarpeellisia henkilötietoja voidaan kuitenkin aina säilyttää siltä osin ja niin kauan kuin on tarpeen SEKLI ry velvoittavan lainsäädännön tai viranomaisten päätösten noudattamiseksi.

11. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

12. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Ei siirretä.

13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY
YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013


1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

2. TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa erikoiskuljetusten liikenteenohjaaja alalla toimivien ammatinharjoittajien yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi periä jäsenmaksua, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. JÄSENET
Yhdistykseen voi äänivaltaiseksi jäseneksi liittyä jokainen, jolla on erikoiskuljetusten liikenteenohjaus oikeus ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Ainaisjäseneksi voi liittyä suorittamalla voimassaolevan jäsenmaksun kaksikymmenkertaisena. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen hallituksen päätöksellä yhdistyksen kunniajäsenyys voidaan myöntää erityisen ansioituneelle henkilölle ja oikeuskelpoiselle yhteisölle. Yhdistys voi hyväksyä itselleen kannatusjäseniä, joina voivat olla yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt. Kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.
Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksua eikä edellä mainitulla ja kannatusjäsenellä ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Mikäli hallitus erottaa jäsenen tai ainaisjäsenen, jäsenmaksua ei palauteta.

5. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU
Jäseniltä perittävän liittymismaksun, vuotuisen jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

6. HALLITUS
Yhdistyksen asioita, taloutta ja sen toimintaa hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä enintään kuusi (6) ja vähintään neljä (4) muuta jäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi ja muut jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain ja ensimmäisellä kerralla erovuoroiset hallituksen jäsenet ratkaistaan arvalla. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksesta kesken toimintakauden eronneen jäsenen tilalle yhdistyksen kokous valitsee uuden jäsenen toimintakauden loppuajaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksella on oikeus toimintaansa varten palkata toimihenkilöitä ja ostaa toimistopalveluja sekä määritellä näille tehtävät ja määrätä maksettavat korvaukset. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Asiat ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen  määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella ja ainaisjäsenellä yksi ääni. Kannatus- ja kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Kutsu voidaan lähettää jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostilla tai tekstiviestillä.

11. VARSINAISET KOKOUKSET


Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. kokouksen päättäminen

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
9. kokouksen päättäminen

12. HUOMIONOSOITUKSET
Esitykset huomionosoituksista ja ansiomerkeistä tulee toimittaa kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, jonka on päätettävä niiden myöntämisestä yksimielisesti. Hallitus päättää kulloinkin voimassaolevista ansiomerkeistä ja niiden jakoperusteista. Ansiomerkit luovutetaan vuosikokouksen yhteydessä.

13. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tultua lakkautetuksi käytetään varat samaan
tarkoitukseen.